Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

   V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (Smlouva o dílo), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podání návrhu na zahájení mimosoudního sporu je bezplatné, vlastní náklady si nese příslušná strana sporu.

   Úhradu nákladů není možné po druhé straně požadovat.

.

.

Alsig, spol. s r.o. a BOZP A PO

   Společnost se pravidelně vypořádává se svými povinnostmi na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s problematikou požární ochrany. Součástí plnění těchto povinností je i povinnost informovat své obchodní partnery o rizicích, souvisejících s činností naší společnosti.

.

.

Compliance program firmy Alsig, spol. s r.o.

Firma Alsig, spol. s r.o. zavedla v letech 2017 a 2018 Compliance program, na jehož základě veřejně deklaruje své postoje, kritéria spolupráce, standardy a postupy. Tento program je zejména tvořen Etickým kodexem firmy Alsig, spol. s r.o. a Etickým kodexem zaměstnance firmy Alsig, spol. s r.o.

Compliance program zakazuje jakékoliv nelegální či neetické jednání a to, jak se s takovýmto jednáním bude společnost vypořádávat.

Dovolujeme si tímto deklarovat naši základní snahu a upozorňujeme, že je pro nás nepřijatelné tolerovat jakoukoliv formu trestné činnosti, jakož i neetického jednání, popsaného v Etických kodexech.

Whistleblowing

Dovolujeme si dále všechny (kohokoliv), kteří zjistí, že se některý ze zaměstnanců dopustil jednání, odporující Compliance programu a jeho součástí (Etický kodex firmy Alsig, spol. s r.o. a Etický kodex zaměstnance), aby bez prodlení o takovémto jednání informoval Complinace Managera společnosti Alsig, spol. s r.o. prostřednictvím e-mailové adresy:

whistleblowing@alsig.cz

anebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy zásilku adresujte Compliance Managerovi s uvedením sídla společnosti Alsig, spol. s r.o.

Do oznámení uveďte:

– popis jednání

– kdy k jednání došlo

– v čem spatřujete závadnost jednání

– označení (identifikaci) osoby, podezřelé ze závadného jednání

– označení (identifikaci) všech osob, zúčastněných na závadném jednání

– případné důkazy o závadném jednání

– jiné poznatky, které budete považovat za podstatné

Dle své svobodné volby můžete zvolit možnost anonymního oznámení. Budete-li ale chtít vědět, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, uveďte své jméno a kontakt pro zaslání výsledku šetření či postupem vyřízení podnětu. Vaše identita nebude prozrazena. Neuvedení jména či kontaktu bude mít za následek pouze to, že nemusíte být s výsledkem šetření či postupem vyřízení podnětu seznámeni.

S obsahem Vašeho podnětu bude seznámen pouze Compliance Manager, nikdo jiný, veškeré podněty budou řešeny jako přísně důvěrné.

Společnost Alsig, spol. s r.o. nebude postihovat oznamovatele, kteří v dobré víře oznámili podezření na jednání, o němž si myslí, že je v rozporu s Etickým kodexem, že se jedná o protiprávní jednání a/nebo o korupční jednání.

Současně s tímto se zavazujeme, že jakékoliv jednání, které budeme považovat za nekalé či v rozporu s legislativou anebo pravidly obchodního partnera, oznámíme příslušné pověřené osobě obchodního partnera tak, aby nedošlo ke vzniku jakékoliv újmy.

  • Etický kodex společnosti Alsig, spol. s r.o.